Vlastníci zemědělské půdy se musí o své vlastnictví starat

Ustanovení soukromého vlastnictví v Ústavu České republiky zásadním způsobem změnilo vlastnické vztahy, zejména k zemědělské půdě. navzdory tomu, že většina vlastníků půdy neztratila své vlastnické právo k pozemkům a zemědělské půdě ale jen právo užívání své půdy, legislativní úprava zákonů musela zásadním způsobem stanovit vlastnická práva. Jedná se zejména o tzv. zákon o půdě 229/1991 Sb., zákon o pozemkových úpravách a uspořádání pozemkového vlastnictví … a jejich doplňcích.

Vlastníci zemědělské půdy se musí o své vlastnictví starat
Vlastníci zemědělské půdy se musí o své vlastnictví starat

Zásadním způsobem vztah vlastníka půdy a uživatele formuluje zákon č. 504/2003 Sb. „Zákon o nájmu zemědělských pozemků, zemědělského podniku a lesních pozemků a o změně některých zákonů „ze dne 24. října 2003. Z pohledu vlastníka je v tomto zákoně definován právě tento vztah v § 10, odst. 3, který říká, cituji „Nájemce je oprávněn dát pronajatou věc do podnájmu, pokud smlouva nestanoví jinak. Způsob a čas podnájmu je nájemce povinen pronajímateli včas oznámit. “

Vlastníci zemědělské půdy se musí o své vlastnictví starat
Vlastníci zemědělské půdy se musí o své vlastnictví starat

Jinými slovy tento zákon říká, že uživatel půdy (zemědělské družstvo, obchodní společnost) může dát půdu, která je v soukromém vlastnictví, do dalšího nájmu třetí osobě. Tato formulace v zákoně je vědomým porušováním vlastnického práva a užívací právo je tímto povýšeno nad vlastnické. Na této skutečnosti nic nemění ani dodatek ve stejném odstavci citovaného zákona který říká, že nájemce (zemědělský subjekt) je povinen pronajímateli (Rozuměj vlastníkovi) toto včas oznámit. Legislativní zákon z dílny Ministerstva zemědělství ČR ve výše citovaných ustanoveních je protiústavní a Sdružení vlastníků půdy a agropodnikatelé Slovenska zvažuje podání návrhu na Ústavní soud.
Sdružení vlastníků půdy a agropodnikatelé Slovenska, jak již vyplývá z názvu, zastupuje kromě soukromých farmářů i zájmy vlastníků půdy. Je to logické z důvodu, že převážná většina soukromých farmářů má kromě pronajaté půdy i půdu vlastní nebo rodinnou.

Vlastníci zemědělské půdy se musí o své vlastnictví starat
Vlastníci zemědělské půdy se musí o své vlastnictví starat

Vlastníci půdy se obracejí na nás s žádostí posouzení nájemní smlouvy, kde mnoho zemědělských družstev a jiných zemědělských subjektů možnost dalšího pronájmu zapracovali do nájemních smluv. Takové znění smlouvy naše sdružení odmítá a doporučuje vlastníkům půdy takový text nepřijmout z několika důvodů:
– Každý pronajímatel (uživatel), který má půdu v ​​nájmu nejméně na pět let, by měl udělat o tomto zápis do katastru nemovitostí (originál nájemní smlouvy s vlastníkem půdy mu zaregistrují v katastru bez poplatků). Je to z těch důvodů, že vlastník půdy může požádat katastr o identifikaci pozemků své půdy, kde by měl být vyznačen ten zemědělský subjekt, který půdu užívá na základě nájemní smlouvy. Takto může vlastník zjistit, zda jeho půdu užívá ten uživatel se kterým má uzavřenou nájemní smlouvu.
– Máme mnoho případů, kdy se dostane zemědělské družstvo do konkurzu, okamžitě vytvoří vedení družstva novou obchodní společnost s ručením omezeným. Půdu převede na novou společnost bez vědomí vlastníků a uzavření nájemních smluv. – Vyskytly se i případy, že nová obchodní společnost, která vznikla na základech zemědělského družstva v konkurzu, dal část půdy do nájmu další obchodní společnosti bez vědomí vlastníků půdy, před účinností zákona o nájmu půdy č. 504/2003 Sb. Tuto skutečnost se vlastníci půdy dozvěděli až na katastru, když žádali identifikaci pozemků a vydání půdy do svého užívání Zvláštní skupinou jsou neznámí vlastníci půdy evidováni na Slovensku pozemkovém fondu. Ve skutečnosti jsou to známí vlastníci půdy v katastru evidováni, ale dosud se nepřihlásili ani do transformace družstev v roce 1992, případně v jiných obchodních společnostech. Tato půda má postupně přejít na obce, která je má spravovat.

půda má postupně přejít na obce, která je má spravovat
půda má postupně přejít na obce, která je má spravovat

Vlastníci půdy takto neidentifikované půdy by si měli uvědomit, že přechodem půdy na obce se jim situace zkomplikuje v tom smyslu, že obec může půdu dále pronajímat a mnohem těžší bude pro ně dostat se ke své vlastní půdě. dokonce může za určitých okolností pro ně nastat situace, kdy si ji uživatel po několika letech přivlastní vydržením. Sdružení vlastníků půdy a agropodnikatelé Slovenska proto apeluje na vlastníky půdy, aby se o svůj majetek starali, případně na něm podnikali. Například v Dánsku působí 50% farmářů při zaměstnání. Navíc v situaci, kdy tisíce lidí přišly o práci a pobírají sociální dávky. Jejich vlastní půda jim dává možnost, aby se postarali sami o sebe, případně s podporou státu (možnost získat dotace z Evropské unie od výměry 1 ha). V neposlední míře je třeba si uvědomit, že jsme členy Evropské unie, kde je cena půdy několikanásobně vyšší, což může dát vlastnictví půdy jiný rozměr tak, jak tomu bylo za časů našich otců.